FAQ1. V čem so prednosti sklepanja zavarovanja preko posrednika?


Ko zavarovalci sklepajo zavarovalne pogodbe neposredno z zavarovalnico, preko zavarovalnega zastopnika, je večina pogodb tipskih. Tako večina zavarovalnih pogodb tudi ne zadosti dejanskim potrebam zavarovalcev. Le v redkih primerih zavarovalnica omogoči zavarovalcu, da bi prilagajal zavarovalno pogodbo glede na svoje dejanske potrebe. Takšne sistemske anomalije zavarovalni posrednik lažje odpravi. Zavarovalni posrednik kot pooblaščenec stranke pripravi "razpis po meri", na katerem konkurirajo izbrane zavarovalnice s svojimi ponudbami. Na ta način zavarovalni posrednik prilagodi zavarovalno pogodbo potrebam zavarovalca. Stranka si s posrednikom zagotovi pomoč in svetovanje neodvisne in strokovno usposobljene osebe, ki prispeva k sklenitvi kvalitetne zavarovalne pogodbe. Prav tako posrednik nudi strokovno pomoč pri izvajanju pravic iz zavarovalne pogodbe ob nastanku škodnega primera (uveljavljanje zavarovalnine).

2. Kakšna je razlika med zavarovalnim posrednikom ("broker") in zavarovalnim zastopnikom ("agent")?


Osnovna razlika je v tem, da zavarovalni posrednik ni predstavnik zavarovalnice in da ne deluje v imenu in za račun zavarovalnice. Njegova prednost je neodvisnost delovanja, saj ni vezan na nobeno zavarovalnico. Deluje samostojno in za svoj račun, za svoja dejanja pa odgovarja prvenstveno zavarovalcu – stranki, kot naročniku njegovih storitev. Zavarovalni zastopnik po zakonu deluje v imenu in za račun zavarovalnice. Večinoma dela v imenu in za račun le ene zavarovalnice. V takem primeru ima z izbrano zavarovalnico sklenjeno ekskluzivno pogodbo o zastopanju. To v praksi pomeni, da je "podaljšana roka" zavarovalnice, ki prodaja njene storitve. Redki zastopniki lahko zastopajo več zavarovalnic, vendar kljub temu običajno lahko predlagajo le rešitve oziroma ponudbe v obliki vnaprej določenih tipskih zavarovalnih kritij (zavarovalni paketi). Glede na zgornje izhaja, da zavarovalni zastopnik ne more delovati v interesu zavarovalca. Zavarovalni posrednik mora za opravljanje svoje dejavnosti imeti veliko več strokovnega znanja kot zastopnik. Usposobljen mora biti za sklepanje vseh vrst premoženjskih in življenjskih zavarovanj, tako za enostavna kot za zelo kompleksna, specifična zavarovanja. Prav tako mora biti zavarovalni posrednik poučen o vseh finančnih vplivih zavarovanj na zavarovalnice oziroma zavarovalce. Zavarovalni posrednik nima pogodbenih oziroma zakonskih ovir, ki bi mu preprečevale posredovanje pri sklepanju zavarovanj z vsemi zavarovalnicami na določenem zavarovalniškem trgu. Ta njegova prednost (posredovanje pri vseh zavarovalnicah) mu daje možnost, da v vsakem trenutku ve, katere zavarovalnice so na določenih področjih zavarovanj v določenem trenutku najbolj konkurenčne. Zavarovalni posrednik je optimalen "kanal" za sklepanje zavarovanj podjetij. Podjetja imajo specifična tveganja, ki zahtevajo strokovno znanje in individualno obravnavo.

3. Ali plačam več, če sklenem zavarovanje preko posrednika?


Ne. Če med zavarovalcem in zavarovalnico ni zavarovalnega posrednika, je med njima zavarovalni zastopnik, ki mu zavarovalnica plača provizijo. Naša izkušnje kažejo, da je premija nižja, če zavarovalec sklene zavarovanje preko zavarovalnega posrednika.

4. Je velikost podjetja pomembna pri odločitvi, ali skleniti zavarovanje preko posrednika?


Načeloma ne, je pa premijski učinek večji pri velikih podjetjih. Pri manjših podjetjih je učinek predvsem v kvaliteti zavarovalnega programa.

5. Lahko sklenem zavarovanje preko posrednika tudi kot fizična oseba?


Da.

6. Kako mi lahko pomagate pri škodnem dogodku?


Pomagamo v več fazah in na več načinov:
- postopek pravilne in pravočasne prijave,
- pomoč pri dokazovanju vzrokov in posledic škode,
- hitrost izplačila zavarovalnine.